ZAKRES USŁUG I ZASADY ROZLICZEŃ

1. Zakres działalności:

Głównym celem naszej Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej na najwyższym poziomie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zawodowemu i indywidualnemu podejściu do Klienta jesteśmy cenieni za profesjonalizm i sumienność.

W ramach Kancelarii świadczymy pomoc prawną m.in. w poniższym zakresie:

I. Sprawy cywilne, rodzinne m.in.:

 • dochodzenie wierzytelności i odszkodowań,
 • sprawy spadkowe
 • rozwody,
 • separacje,
 • władza rodzicielska,
 • alimenty,
 • podział majątku

II. Sprawy karne, m.in.:

 • obrona na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego oraz wykonawczego,
 • reprezentacja pokrzywdzonych,

III. Sprawy z zakresu prawa gospodarczego, m.in.:

 • przygotowywania oraz opiniowania umów i pism handlowych,
 • usług w zakresie zakładania i przekształcania spółek (m.in. kompletowanie dokumentacji do rejestracji w KRS),
 • pomocy w zakresie wpisów do ksiąg wieczystych,
 • windykacji należności:
  • wezwania do zapłaty,
  • reprezentacja w dochodzeniu należności przed sądami oraz w postępowaniu egzekucyjnym,
  • zastępstwa procesowego w sporach sądowych.

IV. Sprawy z zakresu prawa administracyjnego, m.in.:

 • obsługa jednostek samorządu terytorialnego,
 • usług w zakresie uzyskiwania zezwoleń i koncesji,
 • prawo budowlane w tym m.in.: opracowywania umów projektowych i umów o roboty budowlane

V. Sprawy z zakresu prawa pracy, m. in.:

 • konstruowania umów o pracę,
 • sporządzania umów o zakazie konkurencji,
 • sporządzanie oraz aktualizowanie regulaminów pracy, wynagradzania itp.
 • sporządzania dokumentacji związanej ze zmianą lub rozwiązaniem stosunku pracy,
 • reprezentowania przed sądami w sprawach pracowniczych.


VI. Sprawy z zakresu prawa spółdzielczego

 • kompleksowa obsługa m.in. Spółdzielni Mieszkaniowych


2. Zasady rozliczeń:

Wynagradzanie za nasze usługi ustalane jest indywidualnie dla każdej ze spraw w formie kwoty określonej ryczałtowo (w sytuacji gdy w sposób przybliżony można określić nakład pracy związany z realizacją usługi) lub według stawki godzinowej.

W przypadku stałej obsługi prawnej preferowana jest forma ryczałtowego ustalania wynagrodzenia określanego na podstawie szacowanego nakładu pracy Kancelarii przeznaczonego na świadczenie pomocy prawnej w danym miesiącu.

W sprawach o znacznym stopniu skomplikowaniu albo o dużej wartości przedmiotu sporu istnieje możliwość ustalenia części wynagrodzenia w ramach premii za sukces (success fee). 

W sprawach sądowych wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie z Klientem. Wskazówką w tego typu sprawach są minimalne stawki opłat za czynności radców prawnych (analogicznie adwokatów) określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1804) przewidującym poszczególne stawki wynagrodzenia w zależności od wartości przedmiotu sporu:
 1. do 500 zł - 120 zł;
 2. powyżej 500 zł do 1500 zł - 360 zł;
 3. powyżej 1500 zł do 5000 zł - 1200 zł;
 4. powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 2400 zł;
 5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 4800 zł;
 6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 7200 zł;
 7. powyżej 200 000 zł - 14 400 zł.
Na wysokość wynagrodzenia będzie miał wpływ (obok wartości przedmiotu sporu) stopień skomplikowania sprawy oraz termin w jakim usługa powinna być zrealizowana.

Do ustalonych kwot wynagrodzenia doliczany jest podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązujących stawek.